Klauzula informacyjna  dla rodziców / uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

I.      Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej Nr 11 im. gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie, 35-311 Rzeszów, ul. Podwisłocze 14, tel. 177482400, jest Szkoła  Podstawowa Nr 11 im. gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

 

II.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania szkoły , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iod1@erzeszow.pl

 

III.  Cele przetwarzania danych:

1.    Dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez placówkę zadań publicznych i wypełnianiem obowiązków prawnych wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi placówki, m.in.: rekrutacja uczniów do szkoły, realizacja zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego.

2.    Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

3.    Mogą również wystąpić przypadki w których zastanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka w określonym celu i zakresie.

IV. Podstawa prawna przetwarzania:

·         ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

·         ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

·         ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

·         rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

·         rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

·         Kodeks Pracy

·         ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

·         rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, 

·         rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

V.   Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

1.       Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)       dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b)      sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,

c)       żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

·         dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

·         osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

·         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;

·         dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

·         dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 

d)      wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

e)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

·         osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

·         przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

·         administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

·         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Z zastrzeżeniem, że jeżeli na podstawach podanych wyżej przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego krajowego lub Unii Europejskiej.

f)        prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

g)       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

h)      W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem,

VII.     W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,

 

VIII.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

 

IX.   Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i/lub danych osobowych Pani/Pana dziecka będą:

1.     Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in. takie jak organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2.     Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową Nr 11 w Rzeszowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Szkoła reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

X.    Inne informacje:

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.